Paginacija

Acido-bazno stanje krvi majke i ploda tokom poroda vodjenog u hipnozi
Acido-bazno stanje krvi majke i ploda tokom poroda vodjenog u hipnozi
Franjo Krmpotić
Nije poznato******************************************************************************************************************************************
Aktivno smanjenje vibracija kod rotacijskih strojeva
Aktivno smanjenje vibracija kod rotacijskih strojeva
Goranka Štimac Rončević
Zbog beskontaktnog principa rada koji se ostvaruje primjenom aktivno reguliranih elektromagneta rotacijski strojevi s aktivnim magnetskim ležajevima (AML) osiguravaju mnoge prednosti u odnosu na konvencionalne mehaničke ležajeve, kao što su odsutnost trenja i mehaničkog trošenja, rad na visokim brzinama vrtnje, mogućnost aktivnog smanjenja vibracija i sl. U ovom radu izrađen je numerički model koji omogućuje analizu dinamičkog ponašanja elastičnog rotora oslonjenog na...
Analiza akustičkog odziva pravokutnog panela
Analiza akustičkog odziva pravokutnog panela
Ante Skoblar
Stijenke prostorija raznih namjena često se izvode kao paneli s periodičkim ukrepama. U slučaju kad na panel djeluje ravninsko akustičko polje i kad je visina perioda panela najmanje tri puta veća od njegove širine, beskonačni panel periodički oslonjen u jednom smjeru može se modelirati kao beskonačna periodički oslonjena greda. Akustički odziv izračunat je metodom virtualnog rada uz definiranje pomaka redom prostornih harmonijskih valova. Rezultati za konačni panel dobiveni su...
Analiza finih frakcija aerosola u Rijeci pomoću nuklearnih analitičkih tehnika
Analiza finih frakcija aerosola u Rijeci pomoću nuklearnih analitičkih tehnika
Tatjana Ivošević
Multielementni sastav fine frakcije aerosola u rasponu od 20 elemenata za period od sedam mjeseci određen je prvi put u Rijeci pomoću nuklearnih analitičkih tehnika (NAT). Fina frakcija aerosola uzorkovana je u Trpimirovoj ulici od 24. 2. 2012. do 4. 3. 2012. godine (prvi skup, 18 uzoraka) te na području „Luka Rijeka“ od 6. 8. 2013. do 28. 2. 2014. godine (drugi skup, 138 uzoraka). Uzorci su analizirani u tri laboratorija, i to u: Laboratoriju za elementnu mikroanalizu (LEMA) u...
Analiza konstrukcijskih parametara rotacijskih podatljivih mehanizama s lisnatim oprugama
Analiza konstrukcijskih parametara rotacijskih podatljivih mehanizama s lisnatim oprugama
Kristina Marković
Podatljivi mehanizmi, kod kojih se barem dio pokretljivosti ostvaruje elastičnom deformacijom podatljivih dijelova, su alternativa mehanizmima temeljenim na klizanju i kotrljanju koji služe za prijenos gibanja, snage ili sile. Podatljivi mehanizmi u širokoj su uporabi u konstrukcijskom strojarstvu, preciznom inženjerstvu, tehnologiji mikro– i nanosustava te u svakodnevnom životu. U doktorskoj disertaciji analiziraju se konstrukcijski parametri različitih konfiguracija rotacijskih...
Analiza kontaktnog problema sa smanjenjem kontaktne površine
Analiza kontaktnog problema sa smanjenjem kontaktne površine
Branimir Rončević
U ovom je radu uz opis najvažnijih matematičkih formulacija i numeričkih pristupa korištenih u analizi kontaktnih problema, provedena analiza kontakta sa smanjenjem kontaktne površine. Analiza je provedena za dvije različite kategorije problema – za slučaj svornjaka, čahure i ploče uz pretpostavku nulte zračnosti te za slučaj utiskivača, sloja i podloge kada između sloja i podloge ne postoji čvrsta veza. Problem je primjenom metode konačnih elemenata istražen u...
Analiza mehaničkih čimbenika pri konstrukciji uređaja za prikupljanje niskorazinske energije vibracija iz okoliša
Analiza mehaničkih čimbenika pri konstrukciji uređaja za prikupljanje niskorazinske energije vibracija iz okoliša
David Blažević
Doktorska disertacija posvećena je karakteriziranju uređaja za pretvorbu niskorazinske kinetičke energije vibracija i eksperimentalnom ispitivanju čimbenika koji utječu na konstrukciju piezoelektričnih uređaja za prikupljanje vibracijske energije iz okoliša i konverziju iste u električnu energiju. Pritom se u radu uzimaju u obzir različite dimenzije uređaja, i frekvencijski raspon odziva radi ostvarivanja što veće izlazne snage. Posebice su opisani i analitički i numerički...
Analiza mjera za prevenciju katastrofalnog požara u cestovnim tunelima
Analiza mjera za prevenciju katastrofalnog požara u cestovnim tunelima
Aleksandar Regent
U radu je napravljen pregled dosadašnjih istraživanja i testiranja tunelskih požara, većih akcidenata koji su se dogodili tijekom posljednjih 60 godina, europskih projekata usmjerenih prema povećanju razine sigurnosti od požara u tunelima, te uspoređeni zahtjevi međunarodno priznatih i nekih važnijih nacionalnih standarda i preporuka o sigurnosti tunela. Analizirani su mogući opasni događaji u cestovnim tunelima i različiti scenariji događanja, a posebna pažnja ...
Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima
Analiza mogućnosti smanjenja emisija čađe i NOx na suvremenim sporohodnim dizelskim dvotaktnim motorima
Tomislav Senčić
Smanjenje emisija dušikovih oksida i čađe uz povećanje stupnja djelovanja glavni su ciljevi kod razvoja suvremenih dizelskih motora. Proizvođači velikih brodskih motora razvijaju sustave koji omogućuju veliku fleksibilnost u radu i različite strategije koje omogućuju postizanje spomenutih ciljeva. U tu svrhu se osim mjerenja koriste kompjutorske simulacije. Za proračun tvorbe štetnih tvari najprikladnije su 3D numeričke simulacije. Veliki brodski motor specifičan je zbog...
Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata
Analiza naprezanja intaktnog i apikotomiranog zubnog korijena metodom konačnih elemenata
Robert Antonić
Uvod: Gubitak zuba jedan je od čestih stomatoloških problema u protetskom smislu. Uvijek se nastoji sačuvati zub koji je od velike važnosti za buduće protetsko zbrinjavanje. Važno je napomenuti da prije svake izrade intrakanalnog kolčića, a zatim i zubne krunice zub mora biti endodontski tretiran. Kod liječenja periapeksnog procesa gdje endodontska terapija nije uspjela odlučujemo se za apikotomiju tj. rezanje vrška zubnog korijena. Nakon toga zub se može protetski zbrinuti...
Analiza reklamnog diskursa
Analiza reklamnog diskursa
Liljana Pavlović
Doktorska disertacija Analiza reklamnog diskursa (na primjerima tiskovnih medija u Hrvatskoj) reklamnom diskursu pristupa s multidisciplinarnog aspekta budući da su se dosadašnja znanstvena istraživanja i znanstveni radovi bavili uglavnom iz aspekta pojedinih struka - lingvistike, sociologije, ekonomije i kulturoloških aspekata. Multidisciplinarnost u proučavanju oglašavanja otvorila je i problem jezične definicije i valjanosti uporabe određenih naziva/termina koji ulaze...
Analiza traumatskog oštećenja i vrijednost dijagnostičkih pretraga kod kontuzije miokarda u pokusima na kunićima
Analiza traumatskog oštećenja i vrijednost dijagnostičkih pretraga kod kontuzije miokarda u pokusima na kunićima
Jure Slapničar
Nije poznato******************************************************************************************************************************************

Paginacija